Fandom

ویکیای اسلام

امویان

۲۷۵صفحه‌ها در
این ویکی
Add New Page
گفتگو2 Share
پرونده:Umayyad-Empire.png

امویان از دودمان‌های تاریخی اسلامی بودند. اینان برای نخستین بار خلافت را تبدیل به سلطنت موروثی کردند. این دودمان از قبیله قریش و از طایفه بنی‌امیه بودند.

نخستین خلیفه اموی معاویه فرزند ابوسفیان و هند مشهور به جگرخوار به دلیل پاره کردن سینه و خوردن جگر حمزه)بود. او در زمان عمر خلیفه دوم فرمانروای شام گشت. در زمان خلافت عثمان که از خویشان او بود، قدرت بسیار زیادی پیدا کرد. با کشته شدن عثمان با علی بیعت نکرد و تا علی زنده بود با او بر سر خلافت مسلمانان جنگید. پس از کشته شدن علی در کوفه، به نبرد با حسن فرزند علی پرداخت و سرانجام خلافت را به چنگ آورد و شهر دمشق را پایتخت خود و خاندانش ساخت. او مردی دانا و آینده نگر بود.از او ویژگیهای خوب و بدی گفته شده؛ برای نمونه از ویژگیهای نیکش شکیباییش بود و از بدیهایش شکمبارگی‌اش. معاویه نخستین کسی بود که سیاست جانشینی پسر به جای پدر را در خلافت به راه انداخت.

پس از او یزید پسرش خلیفه مسلمانان شد. او دانایی و سیاست پدر را نداشت. از کارهای او نبرد با حسین فرزند علی و رویداد کربلا بود. همچنین تازش به مکه.

دیندارترین خلیفه اموی عمر بود.

واپسین خلیفه اموی مروان بن محمد بود که به دست یاران ابومسلم خراسانی کشته شد.

امویان فرمانروایانی بیش از اندازه عربگرا بودند. سختگیریهای آنان بر نژادها و اندیشه و آیینهای گوناگون مردم زیر ستم ایشان را به ستوه آورده بود که سرانجام پایه‌های لرزان فرمانرواییشان را فروریخت.

فهرست نام خلیفه‌های اموی ویرایش

پرونده:Umayyad Mosque-Mosaics south.jpg
<tr> <td width="۳٪">۱<td width="۳۲٪" valign="top">معاویه</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ۶۰۶-۶۸۰  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۶۶۲-۶۸۰ </td> </tr> <tr> <td width="۳٪">۲<td width="۳۲٪" valign="top">یزید</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ۶۴۶-۶۸۴  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۶۸۰-۶۸۴ </td> </tr> <tr> <td width="۳٪">۳<td width="۳۲٪" valign="top">معاویه</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ۶۶۴-۶۸۴  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۶۸۴-۶۸۴ </td> </tr> <tr style="color: Blue;"> <td width="۳٪"><td width="۳۲٪" valign="top">عبد الله بن الزبیر</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ۶۲۳-۶۹۳  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۶۸۴-۶۹۳ </td> </tr> <tr> <td width="۳٪">۴<td width="۳۲٪" valign="top">مروان بن الحکم</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ....-۶۸۵  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۶۸۴-۶۸۵ </td> </tr> <tr> <td width="۳٪">۵<td width="۳۲٪" valign="top">عبدالملک بن مروان</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ۶۴۷-۷۰۵  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۶۸۵-۷۰۵ </td> </tr> <tr> <td width="۳٪">۶<td width="۳۲٪" valign="top">ولید بن عبد الملک</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ....-۷۱۵  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۷۰۵-۷۱۵ </td> </tr> <tr> <td width="۳٪">۷<td width="۳۲٪" valign="top">سلیمان بن عبد الملک</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ....-۷۱۸  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۶۸۹-۷۱۸ </td> </tr> <tr> <td width="۳٪">۸<td width="۳۲٪" valign="top">عمر</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ۶۸۱-۷۲۰  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۷۱۸-۷۲۰ </td> </tr> <tr> <td width="۳٪">۹<td width="۳۲٪" valign="top">یزید</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ۶۹۱-۷۲۴  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۷۲۰-۷۲۴ </td> </tr> <tr> <td width="۳٪">۱۰<td width="۳۲٪" valign="top">هشام بن عبدالملک</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ۶۹۰-۷۴۳  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۷۲۴-۷۴۳ </td> </tr> <tr> <td width="۳٪">۱۱<td width="۳۲٪" valign="top">ولید بن یزید</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ۷۰۹-۷۴۴  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۷۴۳-۷۴۴ </td> </tr> <tr> <td width="۳٪">۱۲<td width="۳۲٪" valign="top">یزید</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ....-۷۴۴  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۷۴۴-۷۴۴ </td> </tr> <tr> <td width="۳٪">۱۳<td width="۳۲٪" valign="top">ابراهیم بن الولید</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ....-۷۵۰  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۷۴۴-۷۴۵ </td> </tr> <tr> <td width="۳٪">۱۴<td width="۳۲٪" valign="top">مروان بن محمد</td></td> <td width="۸٪" valign="top">  ....-۷۵۰  </td><td width="۸٪" valign="top">  ۷۴۵-۷۵۰ </td> </tr> </table>

پیوند به بیرون ویرایش

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

در اطراف شبکهٔ ویکیا

ویکی تصادفی
 </td>

<th style="background:#efefef;"> فرمانروا</td>

  		<th width="۸٪" style="background:#efefef;"> زندگی</td>
  		<th width="۸٪" style="background:#efefef;"> فرمانروایی</td>