FANDOM


جنگ جمل در جمادی الاخر سال سی و شش هجری بین و تابعانش و ، امام اول رخ داد. در این جنگ عایشه بر روی شتری بنام عسکر سوار بود از این رو این جنگ جمل (شتر نر) نامیده شد. در ابتدا و در با حضرت علی نمودند و بعد از مدت کوتاهی بیعت خود را شکستند و راهی مکه شدند. و در آنجا پس از ملاقات با همسر مردم را به خونخواهی تحریک نمودند و با حدود سه هزار نفر بسوی حرکت نمودند. از طرفی هم حضرت علی با قوای خود آمد و به میان دو صف لشکر رفت و به نصیحت عایشه و طلحه و زبیر پرداخت. و لی چون نصایح بر آنها بی اثر بود حضرت علی یکی از مسلمانان را با مجید در میان مخالفان فرستاد تا آنها را به حق دعوت نماید. آنها شخص فرستاده شده را کشتند و با این عمل آتش جنگ شعله گرفت. در این جنگ تعداد زیادی از هر دو گروه کشته شدند. جنگ با پیروزی علی پایان گرفت.

منابعویرایش
الگو:Wikireadr

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

در اطراف شبکهٔ ویکیا

ویکی تصادفی