FANDOM


حِلیةُ المُتقین معروف‌ترین کتاب فارسی علامه مجلسی است که راجع به آداب و سنن و اخلاق نوشته شده. این کتاب در ۲۶ ذیحجه سال ۱۰۸۱ (قمری) نوشته شده‌است. موضوع کتاب عبارت است از اخلاق و آداب و سنن اسلامی که از منابع شیعی در ۱۴ فصل فراهم آمده‌است.

فصل‌های کتاب ویرایش

 • باب اول: در بیان آداب جامه: و کفش پوشیدن
 • باب دوم: در آداب حلی و زیور پوشیدن: مردان و زنان و سرمه کشیدن و در: آینه نظرکردن و خضاب کردن
 • باب سوم: در آداب: خوردن و آشامیدن
 • باب چهارم: دربیان فضیلت تزویج و آداب: مجامعت و معاشرت زنان: و کیفیف تربیت فرزندان: و معاشرت ایشان
 • باب پنجم: دربیان آداب مسواک کردن و: شانه کردن و ناخن و شارب گرفتن: و سرتراشیدن و امثال آن
 • باب ششم: در آداب بوی خوش کردن: و گل بوئیدن و روغن مالیدن
 • باب هفتم: در آداب حمام رفتن و سر وبدن شستن و دارو کشیدن و آداب بعضی ازاغسال
 • باب هشتم: در آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخلا رفتن
 • باب نهم: در آداب حجامت کردن و تنقیه و بعضی از ادویه و معالجه بعضی از امراض وذکر بعضی از ادعیه و احراز
 • باب دهم: در آداب معاشرت با مردم و حقوق اصناف ایشان
 • باب یازدهم: در آداب مجالس از سلام و مصافحه ومعانقه و بوسیدن و آداب عطسه کردن وآداب نشستن و برخاستن و صحبت داشتن و امثال اینها
 • باب دوازدهم: درآداب خانه داخل شدن و بیرون رفتن.
 • باب سیزدهم: درآداب پیاده رفتن و سوار شدن و بازار رفتن و تجارت وزراعت نمودن وچهار پایان نگاه داشتن
 • باب چهاردهم: در آداب سفر
 • خاتمه: دربیان بعضی از آداب متفرقه و فواید نافعه

جستارهای وابسته ویرایش

 • جامع السعادات
 • معراج السعاده
 • اخلاق ناصریالگو:Wikireadr

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

در اطراف شبکهٔ ویکیا

ویکی تصادفی